Mezhep Nedir? Kaça Ayrılır? Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Mezhepler asırlardır tartışma konusu olmuş bir konudur. Kimilerine göre İslam dininin gerekliliklerinden biri olarak görülürken, kimileri bunu dine aykırı bulmaktadır. Okuduğumuz birçok yazı mezheplerin Hz. Muhammed (SAV)'in vefatından sonra ortaya çıktığını anlatıyor. Biz Bilgihanem.com olarak edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu yazıda mezhepler nelerdir, nasıl ortaya çıkmıştır gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Dinimizin gerekli gördüğü şekilde yaşamak ve davranmak için Allah (cc) Kuran-ı Kerim’i indirmiştir. Tüm ibadet ve amellerimiz Kuran - ı Kerim’e göre olmalıdır. Ancak bazen dinimizle ilgili herhangi bir sorunun cevabını Kuran’da bile bulamayız ya da yorumlayamayız. İşte bu noktada hadis ve sünnetlere başvururuz.

Ayet, hadis ve sünnetlerin farklı kesimlerce yorumlanmasıyla ortaya çıkan görüş ayrılıkları ise mezhepleri oluşturmuştur. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki mezhepler asla bir dinmiş gibi görülmemeli, gösterilmemelidir. Mezhep kurucuları ise din koruyucuları veya tebliğcisi değildir. Mezhepler için “İslam dininin anlaşılma, yorumlanma hatta bir çeşit düşünce ekolleridir.” ifadesi kullanılmıştır. Esas olarak din Allah’a net bir şekilde inanmayı ve tapmayı gerektirir. Ancak bu inanç ve ibadetin de bir sistemi, kuralları olmalıdır.

Mevlid-i Şerif Nedir? Nasıl Okunur, Ne Zaman, Kim Tarafından Yazılmıştır?

Az önce de belirttiğimiz gibi Kuran – ı Kerim’de dinimizle ilgili bilmemiz gereken her şey yazılmıştır. Ancak normal vasıflarda bir Müslüman burada yazan her ayeti anlayıp yorumlayamayabilir. Daha doğrusu din alimleri bu ifadeyi kullanmaktadırlar. Mezheplerin çıkış noktası olan burada ise müctehidlik sıfatına erişmiş kişiler bu görevi üstlenmişlerdir. İslam dininde hiçbir ayrılık olmadığını, hangi yoldan gidersek gidelim varış noktamızın sadece Allah olduğunu hatırlatarak, mezhepler konusunu açıklamaya çalışalım.

Mezhep Nedir?

Mezhep Nedir?Mezhebin kelime anlamı izlemek, gidilen yol, benimsenen görüş demektir. Dini anlamda ise müctehid bir İslam aliminin kapalı veya kesin olmayan ayet ve hadisleri İslam'a ters düşmeyecek şekilde yorumlaması ve çözüm getirmesi demektir. Başka bir ifadeyle, bir dinin farklı görüş ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biridir. Müctehid ise bir konu hakkında tüm delilleri inceleyerek hüküm çıkartan din adamlarına denir.

Mezhepler Kaça Ayrılır?

Birçok dinde mezhepler vardır. İslam dininde ise mezhepler Fıkhi ve İtikadi olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Genel olarak en çok duyduğumuz ve dört ana mezhep olarak bildiğimiz;  hanefi, maliki, şafi ve hambeli mezhepleri fıkhi mezhep başlığı altında yer almaktadır.

Fıkhi Mezhepler

İslam dininde ibadet, evlilik, boşanma, ticaret , miras ve amel gibi konularda ortaya çıkan görüşlerin sistemleşmiş olduğu mezheplerdir. Buna göre sünnilerin dört büyük fıkhi mezhebi vardır.

Hanefi Mezhebi

İslam dininin sünni fıkıh mezheplerindendir. Kurucusu İmam-ı Azam diye de bilinen Ebu Hanife’dir. Hanefi mezhebi ilk olarak Irak’ta doğmuş, oradan batıya yayılmıştır. Abbasiler döneminde başlıca fıkıh mezhebi olmuştur. Abbasilerden sonra Hanefi mezhebinde bir gerileme olmuş ancak Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla birlikte yeniden canlanmaya başlamıştır.

Günümüzde Türkiye, Afganistan, Pakistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Hindistan, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek ve Romanya Müslümanları genel olarak hanefidir. Hanefilik mezhebinde herhangi bir meselenin çözümü için önce Kuran ayetlerine bakılır. Ayette konuyla ilgili bir çözüm varsa o yola başvurulur. Eğer Kuran’da çözüm bulunamazsa bu kez sünnete başvurulur. Peygamber Efendimiz (SAV)'in davranışlarına sünnet denir.

Maliki Mezhebi

Kurucusu İmam Malik bin Enes Hazretleridir. İhtiyacı olan ilmin Medine’de olduğuna inanan İmam Malik hayatı boyunca bu kutsal Peygamber şehrinden ayrılmamıştır. Maliki mezhebi ilk olarak Hicaz halkı tarafından benimsenmiş, daha sonra hacca gidenler vasıtasıyla yayılmaya başlamıştır. Tamamen Hz. Muhammed (SAV)’in doğrultusunda ilerleyen ve bu yolda fetva veren İmam Malik, maliki mezhebinin oluşmasını sağlamıştır.

Şafiî Mezhebi

Kurucusu İmam-ı Şafiî Hazretleridir. Şafiî mezhebi ilk olarak Mısır’da doğmuş, daha sonra Irak, Suriye, Yemen ve Horasan’a yayılmıştır. Günümüzde Mısır, Suriye ve Irak’taki Müslümanların büyük kısmı şafiî mezhebindedir. İmam-ı Şafiî şer’i delillerden yola çıkarak hükümler vermiştir. Bu mezhebin getirdiği kurallara uyan kişilere ise şafiî denir.

Hanbeli Mezhebi

Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel Hazretleridir. Kuran ve hadislerin önde geldiği fıkhi mezheplerdendir. Eğer bir konuda Kuran ve sünnette kesin bir bilgi yoksa, buna en yakın olan yola başvurulur. Günümüzde Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan’da hanbeli mezhebine mensup Müslümanlar bulunmaktadır.

İtikadi Mezhepler

İtikad kelime anlamı olarak aksine ihtimal vermeyecek şekilde bir şeyi kabullenmek, gönülden bağlanmak demektir. İtikadi mezhepler ise iman ve inançla ilgili konuların sistemleştiği mezheplerdir.

Ehl-i Sünnet Mezhebi

Hz. Muhammed (SAV)'in yolundan giden ve o yoldan hiç sapmayanların mezhebidir. Kaynağı Kuran-ı Kerim ve sünnetlerdir. Ehl-i sünnet mezhebindekiler Kuran’da veya sünnette ne buyurulmuşsa ona inanır ve onu uygularlar. Ehl-i sünnet mezhebinin iki alt kolu vardır.

 • Mâtüridiyye Mezhebi: Kurucusu Semerkand köylerinden Mâtürid’de doğmuş olan Ebu Mansur Muhammed’dir. Genellikle hanefiler mâtüridi mezhebindedirler.
 • Eş’ariyye Mezhebi: Kurucusu Ebu’l Hasan Eş’âri Hazretleridir. Mâliki ve şafiîler genellikle eş’ariyye mezhebindedirler. Eş’ariyye ve mâtüridi mezhepleri arasında genel olarak büyük farklar yoktur. İkisi de peygamber efendimizin sünnetlerine uygundur.

Ehl-i Bid’a Mezhebi

Hz. Muhammed (SAV)’in getirdiği emirleri ve Kuran-ı Kerim’in hükümlerini kendilerine göre yorumlayıp uygulayan kimselerdir. Yani bid’ata giren, sünnet yolundan sapan kişilerdir. Bid’at dinin esaslarına ters düşen her türlü davranış, söz ve düşünce demektir. Peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır;

“Sözlerin en hayırlısı Allah’ın Kitabı, yolların en hayırlısı da Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Ve her sonradan uydurulan şey (bid’at) de delalettir, sapıklıktır.” Ehl-i bid’a mezhebinin kendi arasında birçok kolu vardır.

 • Cebriye: Kurucusu insanda cüzi irade olmadığından seçme şansının verilmediğini savunur.
 • Mu’tezile: Aklın vahiyden daha üstün olduğunu savunanların mezhebidir.
 • Mürcie: İstedikleri kadar günah işleseler bile “La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah” dedikleri an cennete gideceklerine inananların mezhebidir.
 • Haricîlik: Yalnızca ve mutlak suretle Kuran-ı Kerim’den hüküm çıkarmaktır.
 • Şîa: Kuran-ı Kerim’in bazı ayetlerinde eksik olduğunu iddia eden ve dört büyük halifeden Hz. Ali dışındakileri sevmeyenlerdir.
 • Vehhâbîlik: İngilizlerin ümmeti bölüp, dağıtmak için ortaya çıkardığı bir harekettir.

Ehl-i Delalet Mezhebi

Allah’a, peygambere ve ahirete iman konusunda sapkınlığa düşmüş kişilerin mezhebidir. Delalet veya delal doğru yoldan sapma, sapkınlık demektir. Ehl-i Delalet ise Allah’a, peygambere ve ahirete iman konusunda sapkınlığa düşmüş kişilerin mezhebidir. Durzilik ve Bahailik bunlara örnektir. Bahailer kurucularının ilah olduğunu savunur, namazlarını onun öldüğü evin yönüne doğru kılarlar. Hz. Muhammed (SAV) dinde her yeni gelen bilginin bid'at, her bid'atın da delalet olduğunu söylemiştir.

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Hz. Muhammed (SAV) hayattayken sahabeleri etrafında toplanır, merak ettikleri, akıllarına takılan her soruyu sorarlardı. Peygamber efendimiz de Kuran-ı Kerim’in nasıl yorumlanacağını ve ayetlerin iniş sebeplerini tek tek bildiği için en doğru şekilde yorumluyordu. Ancak peygamberimizin ölümünden sonra sahabelerinin bir kısmı Mekke ve Medine dışına çıkmışlardır. Gittikleri bu yerlerde halk dini konularla ilgili sorunları onlara soruyor, onları adeta bir müftü, muallim gibi görüyorlardı. Fakat her yerin kendine özgü örf ve adetleri olduğundan bazı meseleler de buna uygun olarak çözülüyordu.

Tevhid Nedir? Tevhid Çeşitleri Nelerdir?

Farklı yerlere dağılan sahabelerin bu uygulaması ile zamanla farklı görüşler içeren mezhepler doğmuştur. Bugüne kadar hemen her Müslümanın sorduğu ve merak ettiği sorulardan biri mezheplere gerek olup olmadığıdır. Kuran’a inanan herkes merak ettiği bir konuyu açıp okuyabildiğini ve çözümü bulabildiğini düşünür. Ancak sıradan birinin dini meseleleri Kuran ve sünnetlerden, doğrudan doğruya öğrenmesinin mümkün olmadığı savunulur. Bunu ancak müctehidlik sıfatına erişmiş, büyük İslam alimleri yapabilir denmektedir.

Konu Hakkında Bilgilendirici Video

Sonuç ve Okura Sorular

Mezheplerin nasıl ortaya çıktığı ve genel özellikleri hakkında sizlere oldukça kapsamlı bir yazı sunmaya çalıştık. Çok fazla fikir ayrılığı bulunan mezhepler konusunda şunun altını özellikle çizmek istiyoruz; makalemiz taraf tutulmadan, sadece var olan sözlü ve yazılı kaynaklardan yola çıkılarak hazırlanmıştır.
Siz mezheplerin varlığına inanıyor musunuz?
Mezheplerin olması bazı kişilerce insanların gruplaşmasına yol açabiliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Kendi mezhebinizin özelliklerini tam olarak biliyor musunuz?
Halk arasında farklı söylemleri olan mezheplerin çıkışı hakkında siz ne biliyorsunuz?Okur Yorumları

96 yorum
 1. Yukarıdaki makalede aklıma takılanlar,
  Hanefi mezhebinin yaygın olduğu ülkeler sıralanmış fakat;
  İran , Afrika , Hindistan , Endonezya , Malezya müslümanlarının hangi mezhepten oldukları belirtilmemiş
  -Eksik Bilgi-

  Birde,

  “Sıradan birinin dini meseleleri Kuran ve sünnetlerden, doğrudan doğruya öğrenmesi mümkün değildir. Bunu ancak müctehidlik sıfatına erişmiş, büyük İslam alimleri yapabilir.”
  denilmiş.

  Söylediklerine inanacağım Bir adamın , gerçekten müctehitlik sıfatına erişmiş olup olmadığını nereden bileceğim? O kişiye müctehitlik sıfatını kim verecek ?

  Bazı din adamları da “kuran her müslümanın kolayca anlayacağı şekilde yazılmıştır” diyor.
  Kime inanacağız?

  1. Öncelikle yorumunuz ve sorularınız için teşekkür eder, sunduğumuz bilgilerin detaylı araştırmaların sonucu olduğunu bilmenizi isterim.

   İlk sorunuzda ülkelere göre mezheplerin dağılışını sormuşsunuz. Mezhepler yazılı bir kanuna, kurala bağlı değildir, din gibi kimliğimizde yazan kavramlar da değil. Mezheplerin getirdiği kurallar ve yürüttükleri yol hakkında sadece genel açıklamalar bulunmaktadır. Bu yüzden ülke ülke, şehir şehir bunun ayrımını yapmak mümkün değildir. Yani halk arasında söylendiği gibi Hanefiler şöyle namaz kılar, şafiîler bazı hayvanları yemez gibi ifadelerin hiçbiri resmi ve yazılı kaynaklarda bulunmamaktadır. Varsa da doğruluğuna emin olmadığımız şeyler olduğundan biz yazımıza almadık.

   Müctehidlikle ilgili sorunuza gelince, müctehidlik öyle kolay erişilebilecek bir sıfat değil. Zamanında bu mertebeye ulaşan alimler, yorumlarını yapmışlar, sayısız istişareden sonra şu an bizim okuduğumuz din kitaplarında bu bilgiler paylaşılmıştır. Bir din adamının müctehid olabilmesi için Arapçanın tüm kaidelerini bilmesi, Kuran’ın her ayetine vakıf olması, kıyaslamayı, adaleti, örf ve adetlerin tamamını bilmesi, deha derecesinde bir zeka ve yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Evet Kuran’ı her Müslüman okuyup anlayabilir fakat öyle ayetler vardır ki işin içinden çıkılmaz. İşte burada müctehidler yardıma koşmuştur.

   1. Selam. Türkiye’nin batısında doğmuş biri olarak sadece hanefi mezhebini azıcık biliyorum.( kulaktan duyma ) Başka mezhep bilmiyorum.İmamı Azam’ın tam adı nedir. Hocası kimdir. Hangi hoca veya alime tabii olmuştur?

   2. Kuranı kerimin kendini *açık ve seçik olan kitaptır* olarak tarif etmesi en büyük ifşadır…
    Hal böyleyken kulaktan dolma din yerine günümüz düşünce sistemleri ışığında islamı anlamaya çalışmalıyız.
    ki bu da ayetlerin içinde anlatılanlara odaklanarak olur..anlayamazsın okuma diyenlere aldırmayınız,din sizi içindir,araç olarak kullanılmasına fırsat vermeyiniz…

    1. Kuranda namazin nasil kilinacagi cuma namazi vakti gibi tam bilgiler yer almiyor bu yuzden sunnete ve ayetlere bakman gerekiyor sunneti ve hadisi bi kenara atip kurandan cikarmaya calisirsan zor olur

   3. Yani yüce Allah içinden çıkılmaz zor bir kitapmı göndermiş oluyor, HAYIR Allah’a iftira etmeyin, aksine Allah Kuran için hem apaçık bir kitap buyuruyor hemde okuyup anlayasınız diye Arapça gönderdik diyor, ihtiyacımız olan iyi bir meal ve tefsir, hadisler Kuranı teyit eder, Kuran’da sahih hadisleri teyit eder, yanlış tefsirler ve uydurma hadislerde böylelikle elenir, mezhepler ve tarikatlar müslümanların bölünmesinin ilk tohumlardır, ne diyor Allah yüce Kitabında (3/ÂLİ İMRÂN-103: Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın.) Dolayısıyla Allah tektir O’na giden yolda tektir kardeşlerim.

 2. Merhaba Hatice hanım,
  Mezhepler ile ilgili Kuran’ı Kerim’de veya hadislerde geçen birşey var mı? Namaz kılarken İlla bir mezhebe uymamız gerekiyor mu? Hem hadislerde hem de Kuran’ı Kerim’de anlatıldığı gibi kılsak ne olur?
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhabalar Ahmet Bey, kesinlikle namazınızı ve tüm ibadetlerinizi Kuran-ı Kerim’de yazıldığı gibi yapabilirsiniz. Mezhepler Peygamber Efendimizin (SAV) vefatından sonra, ashabının İslam’ı yaymak adına yaptığı uğraşlar neticesinde, her yörede farklı şekilde oluşmuştur. Mezhepler hakkında yazılı bir kaynak veya ayet yok, bu nedenle aklınıza takılan her sorunun cevabını Kuran-ı Kerim’den bulmanız en doğrusu olacaktır.

   1. Kuran – ı Kerim’e göre olmalıdır. Ancak bazen dinimizle ilgili herhangi bir sorunun cevabını Kuran’da bile bulamayız ya da yorumlayamayız. İşte bu noktada hadis ve sünnetlere başvururuz.

    Ayet, hadis ve sünnetlerin farklı kesimlerce yorumlanmasıyla ortaya çıkan görüş ayrılıkları ise mezhepleri oluşturmuştur.
    ifadelerini kulanmışsınız. o sebepten aklımıza takılan yada mezhep konularını mezhepsiz çözebilir miyiz?

    1. İbrahim Bey, elbette aklımıza takılan soruları Kuran-ı Kerim’e bakarak çözebiliriz. Sizin de vesilenizle burada diğer arkadaşların sorularını yanıtlamış olayım. Ben Kuran eksiktir, her bilgi yazmıyor diye bir ifade kullanmadım. Böyle bir düşünceye kapılmak dahası kaleme alıp sizlerle paylaşmak mümkün mü? Kuran bizlere gönderilmiş yegane rehberdir. Ben de Kuran’ı hem Arapça hem Türkçe okumuş biri olarak şunu demek istedim, Kuran’da her şey yazıyor evet ama, bazı yazılanların ne demek olduğunu biz doğru şekilde yorumlayamıyoruz. Aklımız eksik olduğundan mı, Kuran’ın eksik olduğundan mı? Kesinlikle hayır!

     Zaten yazımı yazarken birçok kaynaktan araştırma yaptım, sayısız makale okudum. Yazdıklarım salt benim görüşlerim değil, araştırmaların sonucudur.

     Bizim amacımız objektif bilgi vermek:)

    2. Maide 101: Ey iman edenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayın. Eğer bu şeylerden Kur’an’ın indirilmekte olduğu sırada sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. Allah bağışlayıcıdır ve yumuşak davranandır.

 3. Mezhepler peygamber sas vefatindan sonra meydana gelmistir peygamber efendimizin vefatindan sonra kuran sunnet ve icma ile ilgilenen islam alimleri misir bagdat iran vs gibi yerlere avdet etmisler ve bunlardan ehil olanlar ebu hanife abu safii el maliki ve ebu hambeli gibi alimler gittikleri yerde peygamber efendimizin sunnetini ve kuran ahkamini. Kendi ictihatlarini da kulllanarak fetvalar vermisler ve burdan islama aykiri olmayan hak mezhepler zurur etmis hepsi de hakdir

 4. Ne mezhebinden bahsediyorsunuz siz ya yaratan Tektir kitabımız kurandir ben inanmam öyle o mezhep bu mezhep herkez kafasına göre işine geldiği gibi yorumlamis mezhep olmuş bunun neresi islamiyet ben kurana inanır allaha inanırım gerisi fasa fiso en önemlisi allah kur an ve insanın icidir gerisi boş. insanın kız evladına şehvet duyabilirmis böyle mezhep olurmu ya allah gostermesin ne günlere ne biçim din adamlarına kaldık

  1. Sen Kurana uy, namzlarini kil oruclarini tut zakatini ver gucun varsa hacca git. Senden baska birsey isteyen yok zaten. Muctehidlerde farkli birsey istemiyor yada ogretmiyor. Onlarda seni Kurana uymaya davet ediyor.

 5. ”Kuran’da az bilgi var o yuzden mezhepler var” demek Allah korusun Müslümana yakışmayan bir üslup olur. Allah’in sözü olan Kuran, her zaman yeterlidir.

  Yüce Allah Kuran’da bize Kendisini tanıtır. Tüm kainatı yoktan var etmiştir. Tüm eksikliklerden münezzeh, gizlinin gizlisini gören, işiten, her şeyden haberdar olandır. (Haşa) Allah’ı tenzih ederim, gonderdiği kitabın eksik bir kitap olması mümkün değildir.

  Allah Enbiya Suresi 10’da, diyor ki; “Andolsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik.”

  Yine Yuce Allah Ankebut Suresi 51’de “Kendilerine okunan bu Kitab’ı” yani Kuran’ı, “sana indirmiş olmamız, onlara yetmiyor mu?” diyor.

  Dinimiz kolaylık dini. Her Müslüman Kuran’ı samimi olarak anlayabilir.
  Ne icin yaratıldığımız, nasıl hayat surmemiz gerektiği, iman sahibi bir insanın hangi ahlak özelliklerine sahip olamıs gerektiği, ahiret hayatımız, cennet, cehennem, haramlar, helaller hepsi bellidir Kuran’da…

  Alimler, veli insanlar bizim icin cok değerlidir, ilimlerinden faydalanırız ama bizim tek kaynağımız Kuran olmalı.

  Bugun mezheplerin olması Müslümanların kardeşliğini bozuyor. İslam Alemi’nin perişan olması mezhepler ve ayrılıklar yuzunden.

  Sahabe dönemi, Hz. Muhammed (SAV) donemindeki gibi yasasak cok güzel olmaz mı?
  Ashab-ı Kiram gibi tek mezhep, tek din…

  Herkes birbirine sarılsın. Herkes birbiriyle dost olsun, gercek din kardeşi olalım. İslam Birliğini, Müslümanların birleşmesini isteyelim.

  Allah İslam’ı hakim kılsın insaAllah, Kuran’ın güzel ahlakını kalbimize açsın. Bize katından veli ve Müslümanlar icin bir yardımcı gondersin. (Amin)

  1. peki namazı nasıl kılacaksın nasıl abdest alacaksın bunlar nasıl yapıldığı kuranda geçmez ve burada peygamber devreye girer onun kıldığı şekille kılarız ve daha sonrasında peygamber efendimizin vefatından sonra sahabilerin farklı yorumlamasından namaz mezhebe göre ufak farklarla kılınmış ve bu sadece namaz için farklı meselelerde var

   1. Namaz peygamber efendimizden öncede vardı,bugün bazı yahudi gruplarında aynı hareketlerle neredeyse namaz kılınmaktadır,meryem suresini inceleyiniz lütfen,ve yazmış olduğunuz nasıl namaz kılacaksın sorusu,işittiğiniz bir şeydir.kuranı anlayarak okuyun bitirin bir kez,hayatınız da farklı olacak,bakış açınızda…

  2. Kuranda pek çok yerde Resulullaha itaat etmemizi bizzat Allah emrediyor.
   Allah’a ve Resulüne itaat edin
   Deki Allahı seviyorsanız bana itaat edin ki Allahta sizi sevsin.
   Peygamber size neyi getirmißse alın ve neyi nehyetmişse artık ondan uzak durun.
   O kendi nefsinden hevasından konuşmaz her konştuģu Allah’ın vahyidir

  3. İyi de kardeşim ilk mezhep olan harici mezhebi hz. Aliye Ey Ali! Allah’ın dinine insanları ortak kıldın. Hüküm ancak Allah’ındır.” Derken neyi kast ettiler hz. Aliyi neye çağırdılar kurana 🙂 hz. Kuran dışında ne yaptı ? Diyelim ki yaptı ki yappti peygamberin haricinde ismi yaptı yani sen ve o zamanki hariciler kuran derken hz. Aliye neyi kast etti siz var ya siz bu kitabı hz. Aliyi geç hz. Peyganberden daha iyi bildiginizjmi zannediyorsunuz o küçük aklinizla peyganberin yöntemlerini usullerinimi sorguluyorsunuz siz peygamber oldugnuzu vahiy geldigini mi idda ediyorsunuz sizdeki aklı kuşa taksalar ters uçar ters

 6. mezheplerin olması islam için zenginlik değildir. diye münazaram var acaba yardımcı olabilir misiniz ? Neden değildir ?

 7. Çıkmış kendine göre yorum yapıyorsun. Mezheplerle ilgili yazılı kaynak yokmuş falan kim salıyor sizi bu milletin üstüne mezheplerin tamamıyla ilgili yazılı kaynak vardır. Ben kur’an ı bilirim ALLAH ı bilirim diyen çok şahsiyet tanıdık ne kuran bilir ne ayet. Kitaptan okur yaparım diyet şahsiyetlerde bilsin ki o okudukları uydukları kitaplar bölgenin kabullendiği mezhebin düsturu uygulamasıdır. Kur’an da namaz kılın der nasıl kılacağını söylemez, onuda sünnetten öğreniriz. Bunları sistemleştiren imamlar var ehli sünnet olan 4 dünden birine uyar ona göre uygularız.

  1. Sen de çıkmış kendine göre yorumlamışsın. Sana Kuran da namazın olmadığını kim söyledi? Yalancı ve riyakar olduğunu sana ıspatlarım ama siz ve gibilerin akıl almaz bahaneleri var 🙁 amaç yine de buna son vermeyeceğim Allah herşeyi bilir. Kuran da abdest var nasıl alınacağını yazmış hem de o senin gözünün köküne kadar sokmuş aç 20 tane hoca(!) nın mealinden oku Arapçan varsa direk oku ve bana abdesti neden Kuran da belirtildiği gibi almadığını açıkla .
   Ve bundan sonra namaz Kuran yok ki deme sana tek tek ayetler de sunarım. Ama sen Musa’nın adamları gibi buzağı örneğine benzetirsin olayı Ey Musa rabbine sor o nasıl bucağıdır? Sen de şöyle sorarsın söyle bana kaç rekat ruküda ne var secde de nasıl vs vs umulur ki dosdoğru yola girer ve nihayetin de ışığı sağdan veya önden gelenlerden oluruz selamlar

 8. Dinimizin gerekli gördüğü şekilde yaşamak ve davranmak için Allah (cc) Kuran-ı Kerim’i indirmiştir. Tüm ibadet ve amellerimiz Kuran – ı Kerim’e göre olmalıdır. Ancak bazen dinimizle ilgili herhangi bir sorunun cevabını Kuran’da bile bulamayız ya da yorumlayamayız. İşte bu noktada hadis ve sünnetlere başvururuz.

  demişsiniz. peki,

  (Ey Muhammed!) Biz Kur’ân’ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah’tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)

  İşte biz onu (Kur’ân’ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. (HAC/16)

  Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. (NUR/18)

  Allah, size Kitab’ı (Kur’ân’ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur’ân’ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. (EN’AM/114)

  bu ayetlere ters değilmi siz hangi akla bunu yazdınızki ayetlere aykırı bi açıklama yapmış olmuyomusunuz?

 9. Allah ile kendi araniza araci koymayin.Allah anlasilmayan bir kitaptan bizi sorguya cekemez.Eger sorgulayacaksa muhakkak her akil sahibinin anlayacagi bir kitap olmasi lazim.Kuranda kendini oyle tanitiyor zaten.Apacik ve anlasilir bir kitabim diyor.Hud suresi 1-3 Ayetler….Allah akil fikir versin sizlere….

 10. Ben Muhammedi mezhebi nedenim kuran ve hadisden başka mezhep mezhep tanımam peygamberimizin ibadet şekli ne ise onu uyguladım annem babam benim mezhep onderim başkası beni ilgilendirmez sazli sözlü oyunlu dansli mezhep tanımam hz aliyi severim bana yezit diyen kadirdir

 11. Hatice hanım açıklamalarınız için teşekkür ederim diğer yorum yapan arkadaşlar okumadığınız araştırmadığınız her halinizden belli oluyor yalandan çamur olmayın kur-an okuyun

  22/54- Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir.

  28/80- Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur” dediler.

  29/43- İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.

 12. Mezhep ayrımı yapmak allah katında dogrumudur bilemem ama ya güzel kardeşim hepimiz adem ve havadan gelmedikmi kitap birdir (kuran) hepimizin bir yaradanı da allahtır tek dogru din islamlıktır

 13. İsim olarak mezheb değil de İştihad da denebilir.
  Bu günümüzde şayet bir mezhebe girmemişsen sapıksın diyen kişiler de var. İslâm inancında mezheb elzem mıdır? Mezhebe tabi değil de Kur’an’a ve sünnete göre yaşamaya çalışsam hatamı etmiş olurum? Kur’an’ı kerim ve Sünneti seniyyeyi güvenilir müctehid imamların eserlerinden okuyup ona göre amel etsem yanlış mı yapmış olurum, böyle yaparsam sapıkmı olmuş olurum. Çünkü emekli bir imamla mezheb konusunu konuşurken “bu günkü mezheb anlayışını kabul etmiyorum” dediğimde şiddetlenerek yanımızda kalkıp gitti, bu din görevlisinin yaptığı doğru mudur?
  Bir de makalenizde “din adamı” cümlesini kullandınız, araştırmalarıma göre din adamı -yeni bir din ihdas edene- denir diye biliyorum.
  İslâmda din adamı diye bir kavram yoktur.
  “Alim-Ulema” “imam” gibi kavramlarla tanımlanır.

 14. Alevilik’i neden yazmadınız . O da bir mezhep . ve üstelik Sünni hezheplerine parağraflarca anlatmışsınız . Diğerleri o kadar uzun değil Bari burada eşitlilk yapın . Neyse ben açıklıyayım Alevilik’i:
  Alevilikte, Muhammed’in son peygamber olduğu, Ali’nin ise Velî’liği (İmâmlığı) esastır. Sünnilikteki Allah-Muhammed-Dört Büyük Halife sıralamasından farklı olarak, Onikicilik i’tikadının da temelini teşkil eden Hâkk-Muhammed-Ali sıralamasını, Ehl-i Beyt ve On İki İmam sevgisini esas alan inançtır.

  1. Aleviler kabeye yönelerek namaz kılmaz cem evine giderler domuz eti yerler. Hayatımda domuz eti yemeyen tek bir aleviyi tanıdım, o da ehli sünnet gibi yaşadı yani anne babası sen alevisin cem evine gidip orda halka namazı kılacaksın demedi. Aleviler kurandaki ayetleri inkar eder kurann değişmiş olduğuna inanır. Benim kıblem insandır lafını kullanırlar ve daha bircok sapıklık. Şnanmayan araştırsın dernekleri araştırın

    1. İftira öylemi? Sen galiba cok cahilsin kardeşim kendi mezhebinden hiç haberin yok ama inan böyle daha iyi. Aleviler ne kuranı önemser ne de islamı iftira değildir az araştırma yapın. Peki buna ne dersin? :
     “Alevilerin Kuran anlayışı, algılayışı, yorumu ve uygulaması ne Sünni ne de Şii İslam anlayışına benzer. Aleviliğin İslami mezhep-tarikat ve yorumlardan çok farklı olmasının nedeni de budur. Bu yüzden Başbakan’ın ‘Kuran sizin de kitabınız değil mi?’ sorusunun bir cevaba ihtiyacı var: Okullarda okutulacak olan Kuran bizim kitabımız değil.”

     bianet’e konuşan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a böyle cevap verdi.

     “Kuran dersi olmamalı”

     Erdoğan’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek “Kur’an seçmeli ders oluyorsa Alevilik de seçmeli ders olsun diyor. Kur’an, Alevi kardeşlerimin kitabı değil mi? Buna cevap ver Kemal Efendi” diye sorması üzerine Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği’nden de açıklama yapıldı.

     Kenanoğlu asıl talebin okullarda ne Aleviliğin, ne Sünniliğin ne de Kuran’ın bir ders olarak okutulması olduğunu söyledi.

     Okulların bilimin temel alındığı alanlar olması ve devletin, inanç ve ibadet organizasyonlarından elini çekmesi gerektiğini belirten Kenanoğlu, “Din tamamen sivil hayata bırakılmalıdır” dedi.

     “Kuran olacaksa Alevilik de olacak”

     1. Latife hanım, arkadaşım senin farklı bir mezhepten ne kadar bilgin varsa Alevilikten de o kadar bilgin var sanırım Yani SIFIR.

      Uzaktan bok atarak öğrenilmez içine gireceksin ne olup bittiğini öğreneceksin.

      Sizin o aklınıza bu tür sapkın, sapık düşünceleri sokan o cahil dedeleriniz, neneleriniz ecdadlarınız.

      Bunları da yapma sebepleri yukarıdaki yorumumdada dediğim gibi bok atmak için, çamur atmak için yapılan iftiralar ve kötülemeler.

      Din ile siyaseti birbirine karıştırmayın be kardeşim.

      O çok sevdiğiniz başkanınız DİN İLE SİYASET işlerini birbirine karıştırdığı için bizler birbirimize kötü gözler bakıyoruz

   1. Yazık sana… Allah sana vicdan versin… Ben alevilerin çoğunluk ta olduğu bir.mahallede büyüdüm.
    Yeri geldi evlerine girdim yemek yedim içtim sohbet ettim. Bir tanesinden bile senin arttığın iftiraları duymadım. Domuz eti yediklerine şahit olmadım ya da duymadım.
    Allah fesat fitne çıkaranları iftira edenleri sevmez…
    Yazıklar olsun sana…

    1. Ağzına sağlık kardeşim. İşte olayın içine girip ne olup bittiğini gören bir insan evladı.

     Sizler gibi bok, çamur atarak karalamayan mert bir adam.

     Helal süt emmiş Allah’tan korkan insan iftira atmaz, çamur atmaz, karalamaz.

   2. Yuh ! Ben de uzun süre Alevilerin içinde yaşadım, senin annattıklarının hiçbirini görmedim. Nasıl sapık bir hayal gücün var.

    1. Öylemi dersin?: “Alevilerin Kuran anlayışı, algılayışı, yorumu ve uygulaması ne Sünni ne de Şii İslam anlayışına benzer. Aleviliğin İslami mezhep-tarikat ve yorumlardan çok farklı olmasının nedeni de budur. Bu yüzden Başbakan’ın ‘Kuran sizin de kitabınız değil mi?’ sorusunun bir cevaba ihtiyacı var: Okullarda okutulacak olan Kuran bizim kitabımız değil.”

     bianet’e konuşan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a böyle cevap verdi.

     “Kuran dersi olmamalı”

     Erdoğan’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek “Kur’an seçmeli ders oluyorsa Alevilik de seçmeli ders olsun diyor. Kur’an, Alevi kardeşlerimin kitabı değil mi? Buna cevap ver Kemal Efendi” diye sorması üzerine Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği’nden de açıklama yapıldı.

     Kenanoğlu asıl talebin okullarda ne Aleviliğin, ne Sünniliğin ne de Kuran’ın bir ders olarak okutulması olduğunu söyledi.

     Okulların bilimin temel alındığı alanlar olması ve devletin, inanç ve ibadet organizasyonlarından elini çekmesi gerektiğini belirten Kenanoğlu, “Din tamamen sivil hayata bırakılmalıdır” dedi.

     “Kuran olacaksa Alevilik de olacak”

     1. Latife kopy paste yapmaktan sıkılmadın mı ? Birazda kendi aklını kullansan tabi varsa.. Aaa unuttum din beyninizi kemirmişti di mi 🙂

   3. Allah belanı versin.. Aleviler domuz eti yemez bilip bilmeden konuşma.. Hem sizin gibi kul hakkı yiyenler varken sen bizi mi sorguluyosun ? Tutturmuşlar aleviler dine inanmıyo camiye gitmiyo sizene lan sizene.. Çok inançlıysan kendin uygula..

    Ayrıca Kur’an kurslarında çocuklara tecavüz etmemeyi öğrenin önce..

    1. Konuş be erenim Helal sana =)

     Karakter fukaraları yaptıkları bu cahil yorumlarıyla kendi mesheplerini kötülüyorlar şu anda farkında değiller 😀

   4. Lan benim annem alevi babam Hanefi ama hiçbirzamann bu söylediğin şeyleri görmedim şu yaşıma kadar bu uydurma şeylere senin gibi geriizekalı insanlar inanır benim annemin tarafı tamamen inançlı ve çok şükür allah yolunda ben alevi olmadığım halde gerçekleri söylüyorum surda birdaha insanları kendinizi aklınızı köreltecek bilgilere kulak asmayın

   5. Çamur atmak ne kadar kolay değilmi.

    Domuz eti yermişiz 😀

    Be terbiyesiz ahlakız adam be karakter fukarası bende ALEVİYİM ama dinime Allahıma Kitabıma senden daha bağlıyım daha sahibim.
    Camiyede giderim, Cem evinede giderim, Ramazan orucunuda tutarım, Muharrem orucunuda tutarım, gece eğlenmeyede giderim içkimide içerim, ama içim senin gibi pis değilse sorun yoktur gözümde.

    Birde müslümanım diye geçiniyorsun senin bu yaptığın müslmanlığın adını lekeliyor. Ha ISID in yaptığı müslümanlığın adını lekelemek ha sen ve senin gibilerin yaptıkları müslümanlığın adını lekelemek ikiside aynı kapıya çıkıyor. Kardeşine bok atacağına gir koluna savun. Aynı vatanın evladı aynı dinin insanlarıyız.

    Müslüman iftira atmaz, çamur atmaz, dil uzatmaz, hristiyanda olsa, musevide olsa dinlerine ve ayıplarına karışmaz Senin gibi çamur atarak ayıp etmez tam tersine insanların yanlışlarını ayıplarını örter

    Senden ne müslüman olur nede farklı bir din üyesi.

    Önce ADAM olda sonra müslüman olursun…!!

 15. Sabırla herkesi okudum. Herkes kuranı okumuş. Herkes yorum yapmış. Ama şunu unutmayalım okuma yazması olmayan dinini öğretecek anne babası olmayan, dinle alakası olmayan. Annr babası olan çocuklar dini nasıl öğrenecek. Kuranı okuduğunu islamı bildiğini söyleyen onu bunu takmam deyip yorum yapan siz değerli arkadaşların durumu ortadayken, daha bir mezhep konusunda bile anlaşamazken yukarıda saydığım garip insanlar dini nereden öğrenecek!!! Hatice Hn. In yazdığı türkçe anlatımdan bile 50 farklı yorum çıkmışken kuranı nasıl anlayıp burada yorum yapan arkadaşları tebrik ediyorum

 16. yorumun geç kalınmışlığı olmaz.
  Mezhepler İslamın yayılması ile birlikte başlamış ve başka inançlardaki ve inanç yoksunu toplumlara ulaşmak için dört bir koldan ulaşmak için gösterilen gayrettir. Mezhepler tamamen yorumdur. Asıl olan Kuran’dır. İslam Peygamberinin tavsiyeleridir. diğerleri onun yardımcı sıfatını üstlenmiştir. İslamı götürdükleri yere göre cağrafi ve siyasi koşullara uygunluğu düşünülerek yerleştirilmiştir. bunu engellemek isteyen diğer din savaşçıları da bu kişelerin arasına sızmıştır ve gerek engelleyerek gerek bilgi kirliliği yaratarak tahrip etme yoluna gitmiştir. örneğin Kuranda namazın rekatı ve kılınış şekli hatta kılınma süresi belli değildir. toplumların yaşam ve koşullarına göre şekil kazanmıştır. kazandırılmıştır yada yanlış yaptırılmıştır. kılık kıyafet te öyledir. hepsi de coğrafi koşullara göre belirlenmiştir. İnanç sembolü haline getirilmesi yanlıştır ve diğer inançların yayılan İslamın arasına soktuğu bir anlaşmazlıktır. diğer din savaşçılarının amacı da budur. Mesela Alevilerin bazılarının camide ibadet yerine cem evinde tören vs yapması gibi olaylar da bu savaşçıların yarattığı algıdır. Asıl olan; İslam ve Kuran olgusundan uzaklaştırmaktır. sen ben kavgasına sokmaktır. Mezhepçilik yanlıştır. yada İslam’a artık zarar verir hale geldiyse (-ki öyle) kaldırılmalıdır. İslam’ın geliş gayesi ve yayılış aslına geri dönülmelidir. Yani 630lara geri dönülüp kendimizi çek etmeliyiz. Hz Muhammed’in ne demek istediğini ve ne amaçladığını kendimizi onun yerine koyarak, hissederek yaşamalıyız. Unutmamak gerekir ki; kuran ilim bilim ve mantık üzere kurulmuş muhteşem bir rehberdir. kişisel çıkarlar üzerine gelmemiştir.

 17. Milyonlarca alim yetişmiş islamı daha iyi anlamamız için araştırmalar yapmış sahabelerin rivayetlerinden yola çıkarak derlemiş toplamış ama sen kalk 1400 küsür sene sonra “ben kuranı daha iyi anlıyorum sünnet yok ben kurana göre yaşarım ” hadi ordan sen sana helal olan bir hayvanı bile murdar edersinde anlamazsın. Sözüm mezhepsizlere

 18. Mezhepler daha doğrusu sünni mezhepler kuranın hangi ayetine aykırı da bu kadar saldırı var döneme yakın yaşayan mezhep imamları bunca araştırma ve bunca bilgiye ve tarihlerine yakın rivayetleri uzun uzun yollar arşınlayıp toplamışken siz hangi bilgiye sahipsiniz de bu imamları yok sayıyorsunuz siz hangi hayvanın etinin yenilip hangisinin yenmeyeceğini, onların hangi durumlarda helal hangi durumlarda haram olduklarını dahi sadece kurandan anlayabilirmisiniz…. Sözüm mezhepleri tanımadığını bildiren arkadaşlara

 19. meerhaba bayanlara sorum var sız nısa 34 ve bakara 223 kabul edıyormusunuz yorumsız soruyorum nısa 34 kadın dovmek farz dır. bakara 223 de sız kadınlar döl tarlasısınız bunu kabul edıyor musnuz

  1. (4/NİSÂ-34: Allah’ın bazısını bazısına üstün kılması nedeniyle ve mallarından harcamalarından ötürü erkekler, kadınlar üzerinde hüküm sahibidirler. (Ama öte yandan da) saliha kadınlar; gönülden boyun eğenler ve Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri (hakları), kocasının bulunmadığı zamanda koruyanlardır. Baş kaldırmalarından endişelendiğiniz kadınlara (önce) öğüt verin, (etkili olmazsa) onları yataklarında yalnız bırakın, (o da olmazsa, son çare olarak sınırları aşmamak şartıyla) onları (iz bırakmayacak şekilde, suçlu oldukları hasebiyle) dövün. Size itaat ederlerse sakın aleyhlerine yol aramayın. (Unutmayın ki) Allah (hepinizden daha) yücedir, büyüktür.)
   lutfen ayetlerin tamamını okuyup, öğrenip öyle bir şeyler öğrenmeye çalışmak daha mantıklı olur kanımca.

 20. Vallaha yazınızıda, yazının altına gelen yorumlarıda tek tek okudum. Muhteşem içerik üretmişsiniz bilgihanem.com olarak sizleri tebrik ederim. Keşke herkes dinimizi bu kadar güzel anlatsa, ayrıca ben inanmıyorum insanların bu yazılanları okuduğuna, kesin okumadan eleştirmişlerdir. Ne yazık ki ülke olarak en temel problemimiz, üretememek ve okuyamamak. Mezhepler konusuyla alakasız bir yorum oldu ancak yinede bunları söylemek istedim.

 21. Sizin pencereden bakınca Şia mezhebi Ehl-i bid’a, bizim pencereden bakınca sunni mezhebler Ehl-i bid’a olarak tanımlanıyor. Bu durumda kim dogruyu söylüyor ?.. hani islamiyet hoşgörü diniydi .. lafa gelince hoşgörü, sevgi,kardeşlik konusunda mangalda kül bırakmıyorsunuz.. iki yüzluluk ,sahtekarlık yüzünüzden paçalarınızdan akıyor..kendi inancına saygı duyulmasını istiyorsan ,başkasının inancına saygılı olacaksın.sırf senin gibi inanmıyor diye başkasının inancını aşagılarsan, küfredersen sapkın diye yaftalarsan ,Diyeri gelir senin inancına küfreder ve senin buna verecek cevabın olamaz.

  1. Merhaba AYnen size katiliyorum Tum yazilanlari ve yorumlari Azerbaycandan izliyorum Cok uzucu bi durum İnsanlar arashdirmadan sormadan (bilen insanlardan) nasil boyle rahatca neyin dogru olup olmadigini soyleye biliyorlar,?
   Bunu yazana soruyorum : Imam Huseyni Sehit etmish kanlarini akitmish insanlarmi iyi yoksa Peygemberin ogullarini sevmekmi? Siz hic okudunuzmu Peygember efendimiz neler soylemish ailesi hakkinda ahli beyti hakkinda ? Nasil bidet olurlar onlari sevenler ?

 22. Harika bir içerik olmuş, direkt karalayanlar bence yazının tamamını okumayan insanlar, çünkü her şey ayrıntısıyla yazıyor. Böyle güzel bilgiler paylaştığınız için teşekkürler, sitenizi daha yakından takip edeceğim.

 23. Mezhepler dinden çıkar sağlayanların çıkar çatışması sonrası doğmuşdur mezheplere gerek olsaydı kuranda yer alırdı aksıne kuranda allahın ipine sarılın bölünüp parçalanmayın diyor bu gün islam dünyası kan banyosu yapıyorsa kurandan sapılıp mezheplere sarılma sonucudur.KURANDAN BAŞKA YOL GÖSTERİCİYE SARILMAK AYRICA KURANA ŞİRKDİR.ANLAYANA KURANDAN HER ŞEY VAR sadece sapkınlar ve dinden menfaat sağlayanlar için hiç bir şey yok zaten yasaklamışdır

  “”Hep birlikte ALLAH’IN İPİNE YAPIŞIN, fırkalara bölünüp parçalanmayın;.” Ali İmran suresi 103.ayet,::

  “Allah’ın berisinden, sana yarar sağlamayacak ve zarar veremeyecek şeylere yakarma! Eğer bunu yaparsan mutlaka zalimlerden olursun.” Yunus suresi 106.ayet

  Kızım Fatıma babanın peygamberliğine güvenme! Öyle bir mahkeme varki ben bile sana torpil yapamam.HADİS
  Diyen bir peygamberin ümmeti şeyhinden şefaat bekliyorsa peygamberini anlamamış demekdir

 24. Bütün Dinlerin Arap Yarınadasından Çıkması Nasıl İfade Edilebilir…
  İkincisi Deniz Aşırı Ülkelerde(Arap Yarımadasından Uzak)
  Japonya,İngiltere,Kanada,Rusya,Japonya
  Çin …..Gibi Ülkelerle ,İslamiyet Doğduğunda Haberleşme Gidip Gelme
  İmkanı Hemen Hemen İmkansız Halde İdi.
  Orada Doğan İnsanların Müslüman Olma Şansı Yoktu Bu Nasıl İzah Edilebilir?
  İslamiyet TAKRİBİ 1500
  Hiristiyanlık 2200-2300
  Yahudilik 3500 Yıl Öncesine Dayanıyor….
  Binlerce Yıllık İnsanlık Tarihinde
  İslamın Daha Önceden Tebliğ Edilmeyişi
  Ya Da İnsanlığın Oluşumundan Beri Hak Dini İslamın Dünyaya Hakim Olmayışı Nasıl İzah Edilebilir….

  1. Ahmet bey ben aslında bu tür tartışmalara pek katılmam ama ama birinci sorunuz ilgimi çekti. Bütün dinler orta doğudan çıktı diye bir kural ve söylem yok. Yer yüzünde millet olarak yaşamış her topluma Allah tarafından bir peygamber gönderilmiş ve din tebliğ edilmiştir. Fakat Orta doğu bu gün olduğu gibi geçmişte de kaynayan kazandır. Çünkü üç kıta nın geçiş yolu üzerindedir stratejik önemi vardır. Bu nedenle en çok peygamber orta doğuya gönderilmiş ve toplum olarak da en çok peygamber İsrail oğullarına gönderilmiştir. Allah tarafından gönderilen dinlerin tamamı aynı amaç için gönderilmiştir, Bu gün kullanılan adı farklı olsa da Gönderilen dinlerin hepsi İslam dır. Daha önce diğer peygamberlere gönderilen dinler insanlar tarafından tahrif edilmiş yozlaştırılmıştır, çünkü yazılı kaynak yok ve belki hatalı bir ifade olacak ama Allah son sözünü söylememiştir. Kur’nı kerimde diğer peygamberlere gönderilen emir ve yasaklardan da söz edilmektedir. İslam daha önceden tebliğ edilmedi diye bir şey yok. Birde herkes kabul edecek diye bir şart yok, Hak dinin dünyaya hakim olmayışı konusuna gelince, bu hak dinin sorunu değil hak dine inananların sorunu, diğer bir ifade ile eksikliği önce yaşayacaksın yaşantınla örnek olup diğerlerine tebliğ edeceksin. Bu gün içinde bulunduğumuz zamanda Müslümanların yaşantısını göz önüne alıp değerlendirecek olursak kendimize biraz zor Müslüman deriz veya senin ifadenle Hak din mensubuyuz deriz. Biz sadece başkalarına nasihat edip onların güzel yaşantılarını överek anlatmasını severiz, kendimize gelince bir şey yapmayız. Uzun yıllar dışarıda yaşamış değişik ülkelerin Üniversitelerinde görev yapmış bir bayan Prf. un ifadesi ile ” Dışarıda İslam var Müslüman yok, içeride Müslüman var İslam yok ” Bu nedenle de dünyaya hakim olamıyoruz.

  2. Bildiğim kadarıyla Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara tebliğ ettiği tüm dinler islamdır. Ve Allah bırakın milleti her kavme peygamber gönderdiği kur-an ile sabittir. Yani Japonya’daki Amerika’daki insanların islamdan ve allahtan habersiz olmaması mümkün değildir.

 25. Tamam hibirimiz mezhepleri onaylamıyoruz ama sonuçta birileri böyle bir şeyi çıkarmış. Yazı inanılmaz şekilde bilgilendirici olmuş elinize sağlık. Ama keşke dinimizde böyle ayrımlar olmasa.

 26. Mezhepler kuran sünnet ehliBeyt kaynaklı yorumlardir.dolayisi ile o hak bu batıl diye ayırmak yazlis bence.neye gore hak,neye göre batıl. Islamda ana ekol olarak iki mezhebi gorus vardir.ehli sunnet ve siilik.ehli sunnet alimleri kuran ve sunneti baz alirken siiler ise kuran ehlibeyt ve sunneti alir.ve bu iki ekol arasinda simdiki zamandaki gibi abartildigi kadar ayrim yoktur.Verdiğiniz bilgilerde çok basit arastirilmadan herhangi bir kitaptan alınmış basit bilgi gibi.Mesela en basitinden söyleyeyim sia mezhep icin kuran da ayetlerin eksik olduğunu savunan yazmışsınız. Kuranİ kerimin bırakın bir âyetini bir harfinin bile eksik oldugünü söylemek kurani inkar sayilir ki oda zaten müslüman olmaz.ve siilerde de böyle bir inanç yok zaten, kaynak gosterirseniz sevinirim.Son olarak şunu söyleyeyim en büyük ehli sünnet alımı imamı Hanifi,yazınizda müslüman görmediğiniz siı cafer mezhebinin kurucusu imam Caferi Sadiktan 2 yıl ders almıştır.burda bir gariplik yok mu sizce…

  1. Öztürk Bey açıklayıcı yorumunuz için teşekkürler. Fakat şu yanlışı düzeltmeliyim. Biz Kuran’da eksik bilgi var demiyoruz, her insanda onu yorumlayacak kabiliyet yok diyoruz. Daha doğrusu kaynaklar böyle söylüyor. Zaten mezhepler de bu şekilde doğmamış mı? Böyle bir yazıyı araştırmadan yazdığımızı düşünmeniz çok üzücü gerçekten.

 27. Size yahudilerin yarattığı bir mezhepten bahsedeyim kısaca..protestanlığın son hali evanjelizim.bu mezhep hıristiyanları yahudileştirmek tek dünya devleti büyük israili kurmak adına kurulmuştur ve amerika, fransa, ingiltere vs.. dahil bu mezhebin etkisinde yönetiliyor ve dünya kan rewan içinde….mezhep=bölünmek değilmidir.truva atı değilmidir.alevi sünni şafi vs… Artık ortak bi yolda birbirimizin inanç şekline saygı duymalıyız.kafamızı sürekli maneviyatla meşgul ede ede tüketen bi toplum haline geldik.birleşip üreten bir toplum olmalıyız.Yoksa biteriz….!!!Saygılar…

 28. Yazinin geneline baktigimizda sünni pencereden tarafli bir yazi oldugu acik şia ile ilgili yazilanlar kaynak gösterilmeden yazilmiş safsatadan ibaret lütfen tarafli ve önyargili olmadan biraz araştirarak yazalim.

 29. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte sözde kendilerini alim sanan papazlar ve hahamlar türlü türlü mezhepleri ortaya atarak Dinlerini parçalamış insanlarıda kutuplaştırmış

  Gelgörki islamiyetede bulaşan sözde alim görünen şarlatan islamiyeti fırkalara bölüp insanları kutuplaştırıp parçalamışlardır elbetteki sizin gibi akıl yoksunlarısınız malesef.

  Ayrıca Hristiyanlar incili okuyup anlıyabiliyor Yahudiler tevratı okuyup anlıyabiliyor Sözde kendine Müslümanım diyen karacahiller kur’an-ı kerim ‘i okuyor ama zerre tanesi kadar anlıyamıyor türkçesini okursa yoldan çıkarmış bu kadar cahilsiniz malesef

 30. Şunu merak ediyorum niçin bu memlekette bir islam üniversitesi kurulmaz. Memleketin en zeki çocukları bu üniversiteye alınarak yetiştirilmez Kuranı kerim de yazılanlar en iyi şekilde tefsir edilerek açıklanmaz. Hatta üniversiteler iş birliği yaparak kuranı kerim de yazanlarin üzerinde araştırma yapılmaz. Bu ve öbür dünyamızı ilgilendiren konu üzerinde fetva verilmez.Diyanet gibi bir kurum var en çok geliri olan diyanet Vakfı niçin bu üniversiteyi kurmaz. Neden bilgili din alimleri Yetiş mesi için öncülük edilmiyor. Özellikle cami imamlarinın iyi yetişmesi için gereken yapılmıyor. Lütfen bizi aydınlatacak bize yol gösterecek güvenilir din alımları yetiştirilmesi için gereken ilgi ve alakayı gösterin .

 31. Ben kendim Kuran ı okur kendim yorum yapar hicbir mezhebe uymam diyen arkadaslar size bir onerim var. Bundan kelli doktora falan gitmeyin alin kalin tip kitabini okuyun kendinize gore yorumlayin kendinizi tedavi edin.edebilirseniz.
  Arapça dil bilgisini belagat ilmini bilmeden Kurandan tam anlam çıkaramazsiniz.Mezhep olayı tamamen gereklilikten doğmuştur.Bidayette müslümanlar dinle ilgili tereddütlerini bizzat Peygamber Efendimize (sav) sorarak gidermistir. Süleymaniye Camiini siradan vatandas olarak bakin. Güzelliği karşısında ecdad yapmış der geçersiniz ama bir mimar, sanat tarihçisi onda senin göremediğin bir sürü özelliği, hikmeti görür ve yorumlar. Kuran da böyle. Sıradan bir zat Kurani tercumesinden okuyunca romandan oteye gitmez.Ayetlerin zahiri ve batınî anlamları vardır ve sıradan insanlar sadece zahiri amlamlarına vakıf olabilir.

 32. Eksik bilgiler çok fazla Şia toplumu HZ ALİ den başkasını sevmiyor diye birşey yok sadece emerler zamanında peygamber efendimizin ailesine yapılan zulüm ler karşısında mecburi bir şekilde ibadet şekilleri değişmiş camiler de Hz ALİ ye küfürler edilmiş ve taraftarlarına savaş açılmıştır ayrıca bu gün bir çok müslüman ülkenin yarıya yakıni HZ ALİ taraftarı dır Anadoluda Aleviler iranda Irak suriye de Şia lar Azerbeycan ve çevresinde caferiler biz Peygamber e ümmet Aliye Yoldaş ız

 33. Mezhepler islamı rahat yaşamanız içindir…zorlaştırmak için değildir…rahatınıza gelene uyun…kurana aykırı bir hal varsa uymayın…kuranda yok ise asıl anayasaya Allahın sıfatlarına bakınız… aykırılıgı varsa uymayın yoksa uygunlugunu düşünün…müctehidlerin yorumlarına uyun…bir konunun kurana ve Allah’ın tüm sıfatlarına uygunluğunu ölçebilecek bilgi ve maharette iseniz sizde bir hak terazisi olmuşsunuz demektir…vebali cok agır bir konuda cevap verecek kadarsanız buyrun yol sizin…devrin müceddidi olun…

 34. Mutezile bir mezhep falan değildir, vahiyden önce aklı da koymaz, sadece vahyin öncelikle akıl ile anlaşılabileceğini iddia eder. İslam medeniyetinin en parlak döneminde resmi mezheptir, buna Harın Reşit de dahil.. Nasıl ve kim onu Ehli Bidata koyuyor? Böyle bir otorite mi var? Mutezile bugün övünüp durduğumuz İslam blimcilerinin sapkınlık diye yargılandıkları dönemde batıl ilan edildi ve İslam medeniyetinin çöküşe geçmesiyle de yok edildi.. Eşariye ve Maturidilik arasında da benzer bir fark vardır. Eşariye akıl ile vahyin anlaşılamayacağını söyler, Maturidilik ise akılcılığı savunur ce Eşariyeye taban tabana zıttır. Saygılar

 35. En’âm / 159

  اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍۜ اِنَّـمَٓا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

  Meali:
  Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.

  Ali İmran / 105

  وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَٓاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُۜ وَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌۙ

  Meali:
  Sakın, kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra, gruplara ayrılıp, anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Mezheplere bölünüp ayrılığa düşenler için büyük bir azap vardır.

  *Resûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: Yahudiler yetmiş bir guruba ayrıldı, birinden başka hepsi cehennemdedir. Benim ümmetim de yetmiş üç guruba ayrılacaktır, birinden başka hepsi cehennemdedir. «O kurtuluşa eren gurup kimdir ya Rasûlallah?» sorusuna cevaben: «Onlar benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir» dedi.

 36. bence insanlar gereksiz tartışıyor, sonuçta mezhep diye bir şey var, Bilgihanem sitesi de oturmuş mezhep nedir merak edenlere efendi gibi tüm detaylarıyla olayı anlatmış, isteyen okur isteyen okumaz. yazıyı onca kişi paylaşmış sizce kötü ve hatalı bir şey yazsa insanlar paylaşır mı? her şeyi eleştireceğinize yapıcı olun.

  iyi çalışmalar

 37. tüm yazıyı ve tartışmayı okudum. keşke her sitede içeriklerin altında bu şekilde tartışmalar olsa, insanlar konuların altında görüşlerini beyan edebilse.

 38. En çok merak ettiğim konulardan biridir…Allah kabul etsin namaza yeni başlayan biri olarak biraz araştırma ihtiyacım doğdu herkezin tek tek yorumlarını okudum çok çok bilgilendim herkezden tek tek tesekur ediyorum.annemden babamdan yetistigime göre hanifi mesebini daha çok taniyordum ama hiç bilgim yokmuş kim tarafından yazıldığını felan şimdi öğreniyorum.lise cağlarında önce ibadetlerim oluyordu ama liseye başladım herşeyi unutmaya başladığım ve sadece müslümanın diyen biri olarak yaşıyordum yaşın 30 oldu ve yeniden yönel meye başladım Allaha tek tek saydığım ve sevinçle devam ettiğim namazımin 28 gününde içim okadar ferah ki anlatamam.kurani okuyordum lise öncesi ve unutmusum çoğu harfi ve inşallah tekrar başlıcam bunları niye yazdigimi şuan hiç bilmiyorum…aslında mevzu herkeze tsklerimi sunuyorum bu konuyla ilgili de yorum yazamıyorum neden çünkü kuranı bitiremediğim için yanlış birşey söylerim diye cekiniyorum ama güzel bilgileri aldım tşkler……..

 39. Herkes farkli farkli yorum yapmıs Allah istedigi icin mezhepler cikmis olamaz mi ki o mezheplerin her bir kurucusuda secilmis insanlar Allah dostu olan alimler hak mezheplerden bahsediyorum.mesela imamı şafii 5 yaşinda fetva vermiş gerisini siz dusunun.

 40. Allah mezheplerin çıkacağını demek ki bilmiyormuş gibi son peygamberden sonra 4 halifeden sonra din min kalmamış Peygambere ey Allahın resülü nasıl yapacağız diye kim sormuş aynı zamanda yaşamış olan sahabeler peygamberimiz vefat etmiş sıra ile kim gelmiş halifeler halifelere de zamanında yaşamış olan sahabeler veya peygamberin ölümünden sonra doğmuş olanlar soru sormuş. 4 halife öldükten sonra sonra gelenler bir bocalama devrine girilmiş sonra sıra ile 4 meshep din aliminin anlattıkları yaygınlaşmış ve itibar görmüş dolayısı ile de 4 meshep çıkmış olmuş bu 5 meshep de olabilirdi 3 meshep de olabilirdi. Şimdi bizim yapmamız gereken bu 4 mezhepten birine tabi olarak faydalanmak 10. meshebi ortaya çıkarmamak ne demişler 4 mezhep de hak. Yok mezhep varmış yokmuş diye aklınızı kurcalamayın

 41. Herkes Ne Tartışmış Demek ki Herkes YüzYüze Konuşsa Birbirini Vuracak 😊 Allah 1 Mi Evet Peygamberim Hz.Muhammed S.a.v Mi Evet..Namaz Nasıl Kılınır Öğretmiş mi Evet…Şimdi Beyler Bayanlar Ben Kendi Bacağından Asılırım Namaz Kılmak Veya Kılmamanız Benim Günahım Değil..Şahadet Getirdiysen Müslümansın Ama Allah’a Ortak Koşarsanız Müslümanım Diye Bakma Kendine Bilmislige Gerek Yok..Mezhep İslam’ın yayılmasıdır doğruyu öğretmektir bize ogretilendir..şimdi pek mezhebin alakası kalmadı herkes bildiğini biliyor doğru yanlis niyet önemlidir kalbinden geçen,Kalpleri Yanlız Allah Bilir Diye Bir Ayet Vardır .. Gelelim baya uzun zaman önce yazılmış Alevi kardesime,Alevi namaza gitmiş gitmemiş vallaha umrumda olmaz,dedim ya herkes kendi bacagimdan benim sorum şu Alevi kardeşim demiş ki ben namazda gidiyorum cem evinede ickimide içiyorum 🤣 iç kardeş afiyet olsun devam..

 42. Selamın aleyküm; bende bir öğrenciyim bu hak din yolunda 4 tane hak mezhep var dediler öyle duyduk evet zamanında ihtiyaçtan doğmuş gibi görüyorum İslamın yayılması için ve artık bilgiye ulaşmak cebimizde yeni bir mezhep e daha ihtiyaç var bence bu 4 hak mesebe ve islama inan Müslümanları yeniden bir araya getirip bizi güçlendirecek geç bile kalindi gibi görüyorum müslüman dünyası zulüm görüyor bizler ayrı olduğumuz için sadece seyrediyoruz kisasa kisas ayetlerini unuttukmu. .. selam ve esenlik diliyorum allahım bizi yeniden tek bir ümmet yap kalplerimizi birbirimize isindir. ..

 43. İslamiyet’teki mezheplerin farklı oluşunun hikmeti nedir?

  Çeşitli kesimler tarafından gündeme getirilen konulardan biri de “mezhep” meselesidir. Mezhep meselesi bir taraftan İslam’da bir ayrılık unsuru gibi gösterilmeye çalışılırken, diğer taraftan bir takım demagojilerle saf zihinler bulandırılmak istenmektedir. Meselenin üzerine biraz eğildiğimiz zaman mezheplerin bir ihtiyaçtan doğduğu, hiç bir zaman ihtilaf unsuru olmadığı anlaşılacaktır.

  İtikat ve amel diye iki kısımdan meydana gelen İslam dininde, mezhepler, ameli (pratikte yaşanan) kısımları konu edinir. Birden fazla mezhebin meydana gelmesi, nazari prensiplerin mezhep imamlarınca farklı anlaşılmasından ileri gelmiştir.(1)

  Mezheplerin Doğuşu:

  Peygamber (asm.) Efendimize kadar itikadi noktalarda aynı olan şeriatlar teferruat kısımlarında değişerek gelmiş, hatta bir asırda ayrı ayrı kavimlere ayrı şeriatlar gönderilmiştir. Ancak Peygamber (asm.) Efendimizle birlikte daha başka şeriatlara ihtiyaç kalmamış ve onun dini bütün asırlara kafi gelmiştir. Fakat teferruat meselelerde bir takım mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Hak mezheplerin imamları bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmişler ve insanoğlunun bütün ihtiyaçlarına cevap vermişlerdir. Peygamber (asm.) Efendimiz bir mucize olarak bu imamların geleceklerini ve büyük bir vazife yapacaklarını daha bunlar gelmeden haber vermiş ve bu mümtaz şahsiyetler de yapmış oldukları hizmetlerle Resulullah (asm.) Efendimizi fiilen tasdik etmişlerdir…

  İslam mezhepleri -bir iki cüz’i mesele hariç- hiç bir zaman iç harp ve karışıklıklara yol açmamış ve bu mezheplerin imamları da birbirine daima saygılı olmuşlar, birbirlerini ret ve inkar etmemişlerdir. Ayrıca bir mezhep tesis etmek niyetiyle ortaya iddialı bir şekilde çıkmamışlar, daha sonra bir araya toplanarak bir mezhep haline getirilen içtihatlarını zaman ve ihtiyaç anında ortaya koymuşlardır.

  Mesela: İmam-ı Azam (H. 80-150) bir hadise ile ilgili olarak fetva verdikleri zaman,

  “Bu Numan bin Sabit’in (İmam-ı Azam) reyidir. Çıkarabildiğimiz reylerin en güzeli budur. Kim bundan daha güzelini ileri sürerse, doğruya daha yakın olan odur.” derdi.

  İmam Malik (Maliki mezhebi kurucusu. H.93-179),

  “Ben bir beşerim. Bazen hata, bazen de isabet ederim. Bu sebeple benim rey ve içtihadımı inceleyiniz. Kitap veya sünnete uygun bulursanız, kabul ediniz, bulmazsanız reddediniz.” demiştir.(2)

  Hanbeli mezhebi kurucusu İmam-ı Hanbeli (H. 164-241) ve İmam-ı Şafii Hazretleri (H. 150 – 204) de hiçbir zaman iddialı konuşmamışlar ve meslektaşlarını rencide edici sözler söylememişlerdir. Daha sonra bu büyük insanların rey ve içtihatları talebeleri ve alimler tarafından bir araya getirilerek Müslümanların gönül huzuru içerisinde ibadet yapmaları temin edilmiştir.

  Hak birden fazla olur mu?

  Bir zamanlar gazete sütunlarından Müslümanlara meydan okurcasına sorulan ve halen köşe bucak tekrarlanan bir soru vardır: “Hak bir olur; nasıl böyle dört mezhebin ayrı ayrı, bazen birbirine zıt hükümleri hak olabilir?”

  Bu soruya Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri özetle şu cevabı verir:

  “Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre beş hüküm alır. Önemli miktarda su kaybeden bir hastaya su içmesi vaciptir, şarttır. Yeni ameliyattan çıkmış bir hastaya zehir gibi zararlıdır. Tıbben ona haramdır. Diğer bir hastaya kısmen zararlıdır; su içmek ona tıbben mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir, tıbben ona sünnettir. Diğer birisine de ne zarardır ne de menfaattır. Tıbben ona mübahtır afiyetle içsin…”

  “İşte burada hak taaddüt etti, birden fazla oldu. Beşi de haktır. ‘Su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur.’ denilebilir mi?”

  İşte bunun gibi İlahi hükümler mezheplere uyanlara göre değişir. Hem hak olarak değişir ve her biri de hak olur, maslahat olur.

  Birbirinden farklı gibi görünen mezheplerdeki teferruat meselelerinin hangisini ele alsak, imamların dayandıkları noktaların hak ve hakikat olduğunu görebiliriz. Bu hususta İmam Şarani Hazretleri “Mizan” isimli bir eser yazmış, mezhep imamları arasında bir mukayese yaparak hangi hükmü nasıl anladıklarını ortaya koymuştur.

  Bir misal:

  Mezhep imamları İslami meselelerde değil, uygulanış tarzında kendilerine göre haklı sebeplerle ihtilaf etmişlerdir. Mesela abdest alırken başa meshetmekte bütün imamlar ittifak etmişlerdir. Ancak meshin tarzında ve miktarında ihtilaf etmişlerdir.

  Abdesti bizlere farz kılan Rabbimizin, “Başınıza meshediniz.” emri “bi ruusikum” ibaresiyle gelmiştir. Dillerin en zengini olan Arapça’da çeşitli kelimelerin başına gelen “b” harfi, bazen “güzelleştirmek”, bazan “bazı” manasını vermek, bazen de “bitiştirmek” manasını vermek için gelir. Abdest ayetinin “ruusiküm” kelimesinin başına gelen “b” harfini mezhep imamlarının her biri ayrı manada anlamışlar ve bundan farklı bir uygulama ortaya çıkmıştır.

  Bunun içindir ki İmam-ı Malik Hazretleri: “Başa meshederken, başın tamamı meshedilmelidir. Zira buradaki ‘b’ harfi kelimeyi güzelleştirmek için gelmiştir. Kendi başına bir manası yoktur.” der.

  İmam-ı Ebu Hanife Hazretleri ise: “Bu ‘b’ bazı manasına gelen ‘b’dir. Başın bir kısmı meshedilse kafi gelir.” der.

  İmam-ı Şafii Hazretleri ise: “Bu ‘b’ bitişmek manasına gelen ‘b’ dir. Sadece elin başa bitişmesi, birkaç kıla değmesi kifayet eder, mesh tamam olur.” der.

  Hâl böyle olunca mezhep imamlarının her birinin hak yolda oldukları, teferruattaki ayrılık gibi görünen hükümlerin bir ihtilaf konusu olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar ve kötü maksatlı olanların iddialarını havada bırakır…

 44. selamün aleyküm.güzel bir konu ben de bir soru sorarak katılayım.peyganberimizden sonra islamı yaymak için değişik yörelerde yorum farklılıgı nedeniyle mezhepler dogmustur denildi.dogru olabilir lafım yok fakat hangi çağdayız artık.şu an tüm mezhepler birleşip tek gerçek kuran ve sünnet dir deyip tek bir yol izleyebilirmi.sonuçta şu an kuran ı en ince ayrıntıya kadar yorumlanabiliyor isen neden hala mazheplar var.sonuç olarak eskiyi bilemem belki haklılardı o dönemde mezhepler için fakat günümüzde ne mezhebi arkadaşlar.ayet ,hadis ve sünnetler dinimizi anlamaya ve doğru şekilde yaşamaya yeterli neden farklılıklar olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgihanem'i Takip Edin

En Yeniler